Všeobecné zmluvné podmienky
Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 
Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi MudrLand, IČO: 51424355 (ďalej len „tábor“), so sídlom: Riazanská 681/54, 831 03 Bratislava a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“) pri organizácii letného denného tábora, ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.
 
Zmluvný vzťah
 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi MudrLand, IČO: 51424355, so sídlom: Riazanská 681/54, 831 03 Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) odoslaním vyplnenej záväznej prihlášky na www.mudrland.sk a preukázaním dokladu o zaplatení 50 EUR zálohy z ceny objednávateľom na základe zálohovej faktúry, ktorá bude objednávateľovi zaslaná po spracovaní jeho prihlášky. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu z ceny tábora v termíne splatnosti, uvedenom na zálohovej faktúre, t.j. do 14 kalendárnych dní, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
Cena a platobné podmienky
 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora uhradia sumu za tábor bankovým prevodom kde ako variabilný symbol /VS/ zadajú VS uvedený na zálohovej faktúre, do poznámky zadajú meno a priezvisko dieťaťa, tak ako bolo zadané na prihláške.
 2. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 30 kalendárnych dní pred nástupom do tábora. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 kalendárnych dní pred nástupom do tábora, objednávateľ je povinný uhradiť sumu v plnej výške.
 3. Zmluvu nahrádza faktúra s presnou špecifikáciou cyklu /termín/ a identifikáciou objednávateľa zaslaná elektronickou poštou z adresy info@mudrland.sk.
Nástup detí na tábor
 1. V deň nástupu do tábora rodič prinesie: Prihlášku, Kópiu preukazu poistenca a Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého vzor bol rodičovi zaslaný spolu so zálohovou faktúrou. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča.
 2. Ak dieťa trpí potravinovou intoleranciou, alebo počas tábora užíva lieky, nie je možné prijať takéto dieťa do tábora. Podmienky tábora neumožňujú zabezpečiť špecifické stravovacie požiadavky a nepovoľujú podávanie liekov deťom.
Povinnosti a práva objednávateľa
 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:30 do 8:00 hod. Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti poverenej osoby. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 15:30 do 16:00 hod. V prípade, že rodič nemôže vyzdvihnúť dieťa v určenom čase, musí na vyzdvihnutie splnomocniť osobu staršiu ako 18 rokov. Príslušný dokument si rodič môže stiahnuť v sekcii na stiahnutie na www.mudrland.sk.
 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov vo vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je tábor oprávnený vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 3. Navštevovanie detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neumožňujeme. V prípade nejasností kontaktujte vedúceho tábora.
 4. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora.
 5. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúceho, personálu tábora, alebo iného porušenia poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.
Povinnosti a práva MudrLand
 1. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu info@mudrland.sk, alebo poštou na MudrLand, Riazanská 681/54, 831 03 Bratislava. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 2. MudrLand je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
 3. Ak je MudrLand nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky MudrLand. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, MudrLand mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.
Odstúpenie od zmluvy
 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do MudrLand.
 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je MudrLand oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré MudrLandu nesplnením povinnosti rodičom vznikli.
 3. V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
 4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.
 5. MudrLand môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet MudrLand. V takomto prípade MudrLand obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 6. MudrLand, si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je MudrLand povinný zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. MudrLand umožní dieťaťu účasť v inom cykle /termín/ tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak MudrLand bezodkladne vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 7. MudrLand si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov MudrLand, spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 8. Rodič má právo písomne oznámiť táboru, že namiesto jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom MudrLandu v jeho sídle. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré MudrLandu so zmenou rodiča vzniknú. Za takúto zmenu si tábor účtuje poplatok 10 EUR.
Storno podmienky
 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  – v prípade stornovania 30 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25% z ceny tábora.
  – storno do 29 až 8 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny tábora.
  – v prípade stornovania 7 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na tábor predstavuje storno 100% z ceny tábora.
  – v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.
 2. MudrLand si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré MudrLand nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je MudrLand povinný vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor, zníženú o vynaložené náklady. O týchto zmenách tábor operatívne informuje rodičov.
Ochrana osobných údajov
 1. Objednávateľ týmto udeľuje pre MudrLand, Riazanská 681/54, 831 02 Bratislava, IČO: 51 424 355, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno s priezviskom rodiča a dieťaťa, e-mail, adresa, dátum narodenia a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri prihlásení dieťaťa na denný tábor organizovaný MudrLand alebo pri kontaktovaní tábora a tiež súhlas so spracúvaním fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. MudrLand je oprávnený osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu MudrLand a jeho aktivít.
 2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti MudrLand.
 3. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu MudrLand sám alebo prostredníctvom poverenej osoby doručoval elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.
 4. MudrLand sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 5. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany MudrLand sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
Záverečné ustanovenia
 1. V prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
 2. Rodič odoslaním prihlášky do tábora organizovaného MudrLand prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.03.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po ukončení tábora.
 
.
© COPYRIGHT MudrLand 2018